Srpski Latinica (Republika Srbija)

Fundación Siglo22

Fondacija Siglo22 je neprofitna organizacija. Ciljevi koji definišu rad naše Fondacije su: - razvijanje programa i projekata koji će olakšati integraciju informacionih tehnologija i komunikacija u obazovanju i poslovanju - razvijanje programa i projekata koji promovišu ravnopravne šanse među muškarcima i ženama - razvijanje programa i projekata iz oblasti obrazovanja - promocija inovacija u obrazovanju i obukama - poboljšanje uslova života ljudima sa problemima: nezaposlenost, rodne razlike... U svim ovim slučajevima IKT su katalizator koji pomaže u ostvarivanju ciljeva. Naša misija je da obezbedimo odgovarajuća iskustva u obrazovanju i društvu doprinoseći stalnom poboljšanju kroz inovativne projekte koji promovišu obrazovanje i promene. Naša vizija je usmerena ka konstantnom usavršavanju i rastu podržanom neprestanom potragom za inovacijama i saradnjom uz promovisanje jednakih mogućnosti za sve ljude. Fondacija Siglo22 radi na izradi portala za nastavnike (edu22) koji se bavi njihovim kompetencijama. U okviru projekta Vetiver napravili smo obrazovni sadržaj dostupan na 5 jezika. Uključeni smo na master programe e-učenja na univerzitetima, a takođe smo radili sa nastavnicima trenirajući ih da primene IKT metodologije u svoj rad. Fondacija radi na promociji digitalnih sposobnosti na svim nivoima, kod mladih, u obrazovanju (mahom nastavnika) , kod odraslih, a dostupne su i različite obuke. Takođe, promovišemo i aktivne metodologije koje će se primenjivati sa studentima uz višestruke inteligencije. Fondacija Siglo22 koristi sve projekte da stvori prelomnu tačku za nastavnike i uključi ih u promenu obrazovne paradigme koju Fondacija zagovara. Fondacija okuplja stručnjake za e-učenje, koristi obrazovne platforme i onlajn obrazovanje i obuke spajajući različite alate kako bi obezbedila aktivno iskustvo tokom procesa obuke i tehničku platformu za izvođenje obuke. Siglo22 takođe radi sa ženama kako bi obezbedio njihovu profesionalnu vidljivost i sa mladim ljudima na promovisanju jednakih šansi, ali uz predstavljanje trenutnih razlika između dečaka i devojčica.

 

Nuria de Pablo Sánchez je novinarka i humanista specijalizovana za jezik i studije roda. U Fondaciji Siglo22 radi već 5 godina na različitim pozicijama i projektima. Njeno iskustvo sa radom na Erasmus+ projektima započelo je tokom njenoh angažovanja u fondaciji. Sada je direktor za međunarodne odnose i komunikaciju u fondaciji. U okviru projekta eDialogue, sa svojim kolegama upravljaće drugim rezultatom, razvojem projektne platforme za e-učenje. Pored toga, ona će pružiti podršku u razvoju ostalih rezultata, procesa diseminacije, uticaja i održivosti.

 

Isabel Álvarez Testillano je nastavnica u osnovnom i ranom predškolskom obrazovanju sa master diplomom iz inovativnih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Već dve godine radi u Fondaciji Siglo22 učestvujući u različitim nacionalnim i međunarodnim projektima, uključujući i Erasmus+ projekte. U okviru eDialogue projekta, sa svojom koleginicom odgovorna je za drugi rezultat, a aktivno će učestvovati u izradi sadržaja za ostale projektne rezultate i ishode.