Srpski Latinica (Republika Srbija)

 

Predloženi projekat je odgovor na izazove i potrebe prepoznate u evropskim društvima, pogotovo u oblasti školskog obrazovanja. Partneri koji učestvuju u sprovođenju projekta shvatili su da je hitno potrebno preduzeti smislene akcije i odgovore da se podrže i osnaže nastavnici i edukatori u korišćenju digitalnih alata i izvora kako bi povećali svoje kapacitete za inkluziju učenika i što je najvažnije kako bi prepoznali društvena pitanja i činioce koji utiču na društveno uključivanje na interaktivan način.

Ciljevi su da se:

 • razviju digitalne veštine edukatora i sposobnosti za vođenje dijaloga
 • razviju digitalne sposobnosti učenika i predstave njihove misli, mišljenja i ideje o trenutnim društvenim pojavama koje izazivaju društveno isključivanje.
 • edukatorima omogući da primenjuju korišćenje otvorenog dijaloga u onlajn i uživo okruženju
 • razvije sveobuhvatni i objedinjeni Vodič za praksu i EU politiku koji će podržati edukatore u korišćenju otvorenog dijaloga za povećavanje društvene inkluzije među studentima.

Kako bi ispunio svoje ciljeve, eDialogue će sprovoditi sledeće aktivnosti:

 • Pilot ispitivanje dijaloških blokova (R1) sa 5 edukatora/trenera u svakoj od partnerskih zemalja
 • Održavanje nad-nacionalnih treninga kojima će prisustvovati dvoje predstavnika ili edukatora iz svake zemlje
 • Formiranje tima nacionalnih moderatora u svakoj zemlji
 • Registracija 30 edukatora iz svake zemlje na platformi za onlajn resurse
 • Održavanje probnih sesija „Zbirki aktivnosti za mlade učenike“ (R3) u tri škole u svakoj zemlji
 • Održavanje fokus grupa od 8 do 10 zainteresovanih strana u svakoj zemlji kao deo razvojnog postupka u okviru R4
 • Organizovanje 5 događaja (Irska, Kipar, Srbija, Poljska i Grčka) sa po 20 učesnika na svakom
 • Organizovanje konferencije u Španiji sa 40 učesnika